Vyberte jazyk/región!

Typ dňa

80%

Podmienky nákupu a platby:

Podmienky nákupu a platby:
 
Prijatím podmienok nákupu a platby vyhlasujete že rezerváciu a prihodenie licitu na ponuku v aukcii robite  pri vedomí a zodpovedne. Ďalej vyhlasujete  že ste si  prečítali podmienky nákupu a platby a súhlasíte s nimi. S prijatím týchto podmienok a rezerváciou alebo prihodením licitu medzi predávajúcim: (Verseczki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1065 Budapest, Andrássy út 95., Cg.: 14-09-311735) a kupujúcim: (registrovaný užívateť) sa uzatvorí zmluva. Predávajúci ako aj kupujúci sú povinní prijať a dodržiavať  zmluvné ustanovenia.

1.      Predávajúci vyhlasuje, že s ním ponukané zásoby  pochádzajú z dôveruhodných a overených zdrojov od zazmluvnených importérov.  Ďalej vyhlasuje, že  ním ponúkané zásoby, alebo zásoby pustené do dražby disponujú  overenými informáciami, opismy  a produktovým zoznamom. Spolu s tým ponuky sú vždy nezávislé od medzičasových predajov, zmien a podmienok na trhu. Zloženie zásob sa  po zavedení medzi ponúky a zverejnením na stránke  môže zmeniť. Predávajúci si vyhradzuje právo tejto zmeny v každom prípade.

2.      Predávajúcí alebo spolupracovník predávajúceho nadviaže telefonický  kontakt s kupujúcim po uskutočnení rezervácií alebo vyhraní dražby (v pracovných dňoch od pondelka do piatku medzi  9:00 a  17:00 hodinou,  alebo mimo pracovnej doby do 24 hodín) a žiada potvrdenie od kupujúceho. Potom rezervovaný produkt premiestni do predaného statusu a náš systém pošle kupujúcemu informativnú proformu  faktúry o nákupe doplnenú s nákladmi na prepravu. V prípade, ak predávajúci,  alebo spolupracovník predávajúceho nevie  nadviazať kontakt s kupujúcim a kupujúci nevie preukázať  potvrdenie  na platbu, predávajúci má právo bez oznámenia inaktivovať  užívateľské konto kupujúcému, produkt ponúkať ďalej, alebo predať ho  za druhý najvyšší licit prihodení na dražbe.

3.      Kupujúci berie na vedomie že po obdržaní informatívnej formy faktúry na jeho e-mailovej adrese je povinný do 24 hodín uhradiť faktúru spolu s nákladmi na prepravu predávajúcemu na jeho účet alebo v hotovosti.

4.      Predávajúci sa zaväzuje, že po splnení povinností platby kupujúceho,  alebo na vopred dohodnutej adrese, v takom  množstve a kvalite,  ako to bolo uvedené v opise produktu a v zozname zásoby.

5.      Predávajúci vyhlasuje , že  ním ponúkaný tovar zatriedí do kategorií , ktorú vždy zverejní v ponukách na stránke.
Najvyhladávanejšie produktové kategórie:

A+ kategória: Väčšinou skladový prebytok, alebo zásoby zbankrotovaných firiem a obchodov. Nové, nevybalené produkty so zárukou, alebo so zárukou od výrobcu. Na obaloch paliet môžu byť  škrabance, alebo stopy po preprave, ale tovar je vždy v 100 %-nom  stave a nevybalený.

A- kategória: Zákazníkom vrátený tovar, kvôli farbe alebo nepresnosti vo velkosti. Ale môže byť aj prebytok alebo bankou odobratý tovar kvôli platobnej neschopnosti. Tieto produkty zákazníci vrátia ako nové do obchodov a potom sú zoskupené na paletách. Tovar v kategórií A spĺňajú všetky očakávania a podmienky, ďalej sú celé so všetkými príslušenstvami. Obal môže byť trošku poškodený , ale všeobecne na tento tovar sa vzaťhuje,  že v 95%- ách prichádzajú v originálnom nevybalenom stave,  len v 5%-ách sú vybalené , pretože to  boli výstavné kusy. V mnoho prípadoch záruka neexistuje, ale produkty sú na 100% funkčné a otestované.

B+ kategória: Zákazník vráti tovar triedene do obchodov. Na obale môžu byť znaky použitia. Môže sa stať,  že krabica bola  už raz otvorená,  takže častokrát je už bez  návodu na  používanie.  Tovar v 90-80 %- ách prichádza v originálnom obale v dokonalom,  otestovanom stave. Záruka na tento druh tovaru  nie je.

B- kategória: Zákazník vrátil tovar v funkčnom stave, ale môžu chýbať  niektoré malé príslušenstvá, niekedy použitie má viditeľné znaky. Môžu sa vyskytnúť  mänšie estetické vady, ale podľa doterajších skúsenosti 60 % týchto zásob je bez škrabancov.  Tovar v kategórií B- môže byť  obnovený, opravený alebo výstavné kusy. Podľa štatistík 96 zo 100 produktov prichádza bez škrabancov  vo funkčnom stave, alebo s minimálnými estetickými vadami.

C- kategória: Neotestovaný tovar, ale jedna z najvyhľadávanejších kategórií , lebo cena výrazne dominuje. Väčšinou je to tovar  vrátený ako chybný produkt, ale nie je testovaný ani v obchodoch ani v skladoch. Môžu chýbať  príslušenstvá, obal môže byť poškodený, ale môžu sa vyskytnúť  aj pokazené, nefunkčné produkty. V prípade zásoby jedného kamiónu 70 % tvorí tovar vrátený do 30 dní so zárukou vrátenia peňazí. Celá zásoba priemerne v 50%- ách obsahuje funkčné produkty, 35 % potrebuje mänšiu opravu, 10% môže byťs nedostatkami, alebo je potrebné  tovar očistiť, 5% môže byť  nefunkčný určený len na súčiastky. Údaje sú sprístupnené zo štatistík. Tento priemer môže byť o pár percent lepší, alebo horší.
 
D- kategória: Obsahuje len nefunkčné produkty, selektované, zákazníkom vrátený tovar bez záruky.

E- kategória: Tovar vyslovene len na súčiastky, môžu obsahovať  zlomené, poškodené, pokazené produkty. Môžu byť použité len na súčiastky alebo na náhradu. Záruka nie je žiadna.

Množstvo produktov v zásobách môže byťo 3%- á viac alebo menej.

6.  Predávajúcim  predaný surový  tovar na tejto stánke je predajný s podmienkou, že kupujúci tieto produkty  opraví, recikluje, aby tak vytvoril možnosť predaja pre koncových zákazníkov, alebo ich predá ako použitý tovar, alebo tovar z druhej ruky s podmienkami ako to robi aj Versezcki Kft. ďalej len predávajúci.

7. Hore uvedené produktové kategórie  sa môžu dostať do predaja s  podmienkou,  že nesmú byť predané ako nové a pred zavedenim do predaja koncovým zákazníkom elektronické spotrebiče budú otestované vyučeným majstrom.

8. Predávajúci neposkytuje žiadnu  záruku na hore uvedené  produktové kategórie, výnimku tvorí kategória A+.

Osobný kontakt

Anett Sgi

Rýchly vyhľadávač